Hvordan oppnå et patent?

For å få innvilget et patent må søknaden sendes til en patentmyndighet, i Norge bruker vi vanligvis Patentstyret. I søknaden om patent må patentkrav og en patentbeskrivelse forekomme. Søknaden må være skriftlig, men kan imidlertid leveres på norsk eller engelsk i Norge. Dersom den leveres på engelsk må kravene likevel oversettes til norsk før søknaden kan føre til meddelt patent. Patentsøknader sendes til Patentstyret i Norge, til det europeiske patentverket, til den internasjonale patentorganisasjonen, eller til et annet lands nasjonale patentmyndigheter.

Søknaden må blant annet inneholde beskrivelse av oppfinnelsen, beskrivelsen må være så god at oppfinnelsen kan lages på bakgrunn av denne.

Søknaden må i tillegg inneholde patentkrav. Her definerer søkeren selv eller ved hjelp av en fullmektig, oppfinnelsen i patentkravene. Dette er også årsaken til at patentkravene er den viktigste delen av et patent. Siden dette er en obligatorisk del av patentsøknaden, settes det rammer for beskyttelsesomfanget til et patent. Et krav til en patentsøknad er at den må inneholde minst ett selvstendig patentkrav.

Krav til patentbarhet

Patentstyret vil vurdere patentsøknaden opp mot disse kravene til patentbarhet:

·  Teknisk karakter og effekt

·  Reproduserbarhet

·  Nyhetskrav

·  Oppfinnelseshøyde

Viktig å holde oppfinnelsen hemmelig

Som vi kan se i oversikten over, kan en oppfinnelse bare patenteres hvis den er ny. Derfor er det svært viktig å holde oppfinnelsen hemmelig inntil patentsøknaden er levert inn, og i noen tilfeller inntil du har mottatt uttalelsen om patentbarheten til oppfinnelsen. Dersom du gjør oppfinnelsen offentlig før du sender søknad om patent vil en avsløring av ideen kunne hindre deg i å få patent på oppfinnelsen. Er du allerede i kontakt med utviklere, investorer eller andre samarbeidspartnere er det avgjørende at du gir beskjed om hemmeligholdet av oppfinnelsen. Her kan du be samarbeidspartnere om å signere en taushetserklæring.

Unntak

Det er enkelte ting som ikke kan patenteres, da gjelder det blant annet oppfinnelser som bare består av:

·  Vitenskapelige oppdagelser

·  Metoder/planer innen spill/data/forretningskonsept

·  Kirurgisk behandling, terapi eller diagnostisering

·  Oppfinnelser som strider mot offentlig orden og moral

·  Plantesorter, dyreraser, og fremstilling av disse

Når du får innvilget patent hos Patentstyret gjelder beskyttelsen bare i Norge. Dersom du vil ha patenter andre steder i verden må du søke til hvert enkelt land, dette kan du imidlertid gjøre via internasjonale ordninger som Norge er tilsluttet.

Hvilket vern gir et patent?

Et patent gir en rett til å hindre andre i å anvende, tilvirke, tilby eller utby et produkt eller en fremgangsmåte.

Omfanget av patentvernet bestemmes av patentkravene, og utnyttelsen av et produkt eller en fremgangsmåte som direkte dekkes av patentkravene vil alltid være en patentkrenkelse, med mindre man har samtykke fra patenthavers side. Utnyttelser som indirekte dekkes av patentkravene kan også utgjøre et patentinngrep, så lenge utnyttelsesløsningen er ekvivalent.

Det er innehaver som må håndheve patentrettighetene. Dersom man kommer utfor et patentinngrep, kan patenthaver kreve at bruken opphører, i tillegg kan man kreve erstatning for et eventuelt økonomisk tap. Patentbrudd kan straffes i form av bot eller fengsel, dette skjer imidlertid svært sjeldent.